ICEFTY制冰机不进水的原因与解决办法

2018-04-04 sq_zhibinji88 37

1、进水阀堵塞——清洗网罩(按照饮水机过滤器)
  
2、进水阀坏——更换进水阀
  
3、电路板处插口松或者电路板坏——检查电路线板,或者更换电路板
  
4、水位感应开关坏——更换水位感应开关
  
5、冰挡板回位不正常——调整